Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

NĂM KHOÁ MỤC TU HÀNH THEO PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ