Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

MỤC ĐÍCH PHẬT GIÁO LÀ GIÁO DỤC, DẠY CHO BẠN CHÂN TƯỚNG CỦA VŨ TRỤ NHÂN SANH

0