Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC HỌC PHẬT LÀ THOÁT LY LỤC ĐẠO LUÂN HỒI

PHÁP MÔN NÀY THÙ THẮNG KHÔNG GÌ BẰNG

PHÁP MÔN NÀY THÙ THẮNG KHÔNG GÌ BẰNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

NHÂN, NGHĨA, LỄ, TRÍ, TÍN  DẠY VỀ ĐẠO LÀM NGƯỜI

NHÂN, NGHĨA, LỄ, TRÍ, TÍN DẠY VỀ ĐẠO LÀM NGƯỜI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

LỤC ĐẠO THẬT SỰ RẤT ĐÁNG THƯƠNG, THẬT KHỔ

LỤC ĐẠO THẬT SỰ RẤT ĐÁNG THƯƠNG, THẬT KHỔ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không