Khi minh taâm kieán taùnh roài
thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC HỌC PHẬT LÀ THOÁT LY LỤC ĐẠO LUÂN HỒI

AI NẤY CÓ CÙNG MỘT TỰ TÁNH, HÁ LẼ NÀO KHÁC NHAU

AI NẤY CÓ CÙNG MỘT TỰ TÁNH, HÁ LẼ NÀO KHÁC NHAU

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

PHÁP MÔN NÀY THÙ THẮNG KHÔNG GÌ BẰNG

PHÁP MÔN NÀY THÙ THẮNG KHÔNG GÌ BẰNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không