Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC HỌC PHẬT LÀ THOÁT LY LỤC ĐẠO LUÂN HỒI

TIÊU DIỆT NGOẠI TAM ÁC VÀ NỘI TAM ĐỘC

TIÊU DIỆT NGOẠI TAM ÁC VÀ NỘI TAM ĐỘC

Giảng giải: Hoà Thượng Tuyên Hoá

THẾ LÀM SAO ĐƯỢC CHỨ, TOÀN LÀ NGHIỆP LUÂN HỒI

THẾ LÀM SAO ĐƯỢC CHỨ, TOÀN LÀ NGHIỆP LUÂN HỒI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

LIỄU SANH TỬ, THOÁT LUÂN HỒI CHÍNH LÀ Ý NÀY

LIỄU SANH TỬ, THOÁT LUÂN HỒI CHÍNH LÀ Ý NÀY

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không