Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

MỘT NGƯỜI HÀNH ĐẠO, CHÍN TRĂM CHÍN MƯƠI CHÍN NGƯỜI ĐƯỢC THƠM LÂY

MỘT NGƯỜI HÀNH ĐẠO,

CHÍN TRĂM CHÍN MƯƠI CHÍN

NGƯỜI ĐƯỢC THƠM LÂY

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Thật sự làm được như vậy, thân tâm khỏe mạnh, không sanh bá bệnh, gia đình hạnh phúc, sự nghiệp thuận lợi, xã hội hài hòa, thiên hạ thái bình. Bất cứ tai họa gì trên Địa Cầu này cũng được hóa giải, đều không còn nữa.

Đa số người ta không hiểu, họ vẫn còn tạo nghiệp, thiểu số người giác ngộ, trong một ngàn người có một người giác ngộ, một vạn người có một người, mười vạn người có một trăm người, một trăm vạn người có một ngàn người, một phần ngàn. Một người hành đạo, chín trăm chín mươi chín người được thơm lây, công đức rất ít đó, mọi người cùng hưởng.

Tôn Giáo ở Tây Phương họ dùng phương pháp, lúc cần cấp khi tai họa xảy đến, tập thể ý niệm cầu nguyện, có được hiệu quả.

Nhưng nên biết rằng đây là trị ngọn, chứ không phải trị gốc, vì sao vậy?

Bởi khi cầu nguyện bị gián đoạn, thì tai họa lại hiện tiền.

Trị bổn dùng phương pháp nào?

Dạy học.

Người xưa thật sự có trí huệ, nói cho chúng tử tôn đời sau biết: Kiến quốc quân dân, giáo học vi tiên, tin rằng con người dạy tốt được. Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế ngày nào Ngài cũng dạy học, giảng Kinh thuyết pháp không một ngày nào gián đoạn.

Ba mươi tuổi khai ngộ là Ngài bắt đầu dạy, bảy mươi chín tuổi nhập Niết Bàn, dạy học suốt bốn mươi chín năm dài. Con người có thể dạy dỗ được, nếu quý vị không dạy, không dạy học sẽ học những điều xấu.

Kết quả của việc học điều xấu này là gì?

Là chính mình thân tâm không được khỏe mạnh, gia đình không hài hòa, xã hội không an định, thiên hạ chẳng thái bình, đó là học điều xấu.

Nếu họ học tập lời dạy của Thánh Hiền, Thánh Hiền dạy điều gì?

Dạy luân lý.

Luân lý là gì?

Luân lý nói về quan hệ, quan hệ giữa người với người, quan hệ ngũ luân. Phật Pháp nói rất cứu cánh, ngoài chuyện quan hệ giữa người và người ra, quan hệ giữa con người với động vật, quan hệ giữa con người với thực vật như hoa cỏ cây cối, quan hệ giữa con người và sơn hà đại địa, quan hệ giữa con người và Thiên địa quỷ thần, Thiên địa quỷ thần chính là quan hệ sinh vật bất đồng không gian mà ngày nay khoa học nói, quan hệ giữa con người với vũ trụ, tất cả đều là luân lý.

Cho nên giảng về điều này, chỉ có Đức Phật mới giảng giải viên mãn, tất cả các quan hệ đều làm tốt rồi, thì không có chuyện gì xảy ra nữa. Sự đối ứng của quan hệ, đó chính là đạo. Lòng tin của mình kiên cố, đoạn tất cả ác, hành tất cả thiện, sức mạnh đó đến từ giáo dục nhân quả.

Cho nên Thánh Nhân bình thiên hạ, đưa xã hội trở nên tốt như vậy, chính là ba cách giáo dục: Luân lý, đạo đức, nhân quả.

Người xưa nói: Tín nhân quả thiên hạ đại trị chi đạo dã. Bất tín nhân quả thiên hạ đại loạn chi đạo dã.

Nói rất hay. Điều này khiến cho xã hội an định, Thế Giới hòa bình. Vẫn còn một số người, họ hy vọng hướng thượng nâng cao lên.

Được, hướng lên nữa, đó chính là giáo dục triết học, giáo dục khoa học. Trong sự giáo dục của Cổ Thánh Tiên Hiền có, chẳng phải không có. Thời xưa không gọi là khoa học, triết học, những danh từ này là thời cận đại, từ phương Tây truyền đến.

Trong truyền thống ngày xưa có triết học không?

Có! Có khoa học không?

Có! Trong Kinh Hoa Nghiêm triết học và khoa học giảng lên đến tột đỉnh. Bài văn của Quốc Sư Hiền Thủ không dài, rất ngắn, nói hết rồi. Chúng ta cùng nhau học tập, sử dụng hơn hai trăm giờ, rất lợi ích. Trong lúc xã hội loạn động, Địa Cầu thiên tai vô số, chúng ta vẫn có thể ngày nào cũng sanh tâm hoan hỷ, pháp hỷ sung mãn.

****