Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

MỖI NGÀY BUÔNG MỘT CHÚT, BUÔNG XUỐNG HÀNG NGÀY

BUÔNG XUỐNG, QUÝ VỊ SẼ TỰ TẠI AN LẠC

BUÔNG XUỐNG, QUÝ VỊ SẼ TỰ TẠI AN LẠC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

QUÝ VỊ THẢY ĐỀU BUÔNG XUỐNG CÒN CÓ GÌ ĐAU KHỔ NỮA

QUÝ VỊ THẢY ĐỀU BUÔNG XUỐNG CÒN CÓ GÌ ĐAU KHỔ NỮA

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

BUÔNG XUỐNG LÀ BUÔNG PHIỀN NÃO SANH TỬ XUỐNG

BUÔNG XUỐNG LÀ BUÔNG PHIỀN NÃO SANH TỬ XUỐNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

THẤY CHO THẤU SUỐT, BUÔNG XUỐNG ĐƯỢC!

THẤY CHO THẤU SUỐT, BUÔNG XUỐNG ĐƯỢC!

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TINH TẤN LÀ BUÔNG XUỐNG

TINH TẤN LÀ BUÔNG XUỐNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

THẤY THẤU SUỐT, HÃY BUÔNG XUỐNG

THẤY THẤU SUỐT, HÃY BUÔNG XUỐNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NẾU BIẾT CHÂN TƯỚNG NÀY, TÂM QUÝ VỊ SẼ BUÔNG XUỐNG

NẾU BIẾT CHÂN TƯỚNG NÀY, TÂM QUÝ VỊ SẼ BUÔNG XUỐNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không