Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

❀ MỖI NGÀY BUÔNG MỘT CHÚT, BUÔNG XUỐNG HÀNG NGÀY

❀ BUÔNG XUỐNG, QUÝ VỊ SẼ TỰ TẠI AN LẠC

❀ BUÔNG XUỐNG, QUÝ VỊ SẼ TỰ TẠI AN LẠC

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❀ BUÔNG XUỐNG LÀ BUÔNG PHIỀN NÃO SANH TỬ XUỐNG

❀ BUÔNG XUỐNG LÀ BUÔNG PHIỀN NÃO SANH TỬ XUỐNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❀ THẤY CHO THẤU SUỐT, BUÔNG XUỐNG ĐƯỢC!

❀ THẤY CHO THẤU SUỐT, BUÔNG XUỐNG ĐƯỢC!

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❀ TINH TẤN LÀ BUÔNG XUỐNG

❀ TINH TẤN LÀ BUÔNG XUỐNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❀ THẤY THẤU SUỐT, HÃY BUÔNG XUỐNG

❀ THẤY THẤU SUỐT, HÃY BUÔNG XUỐNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không