Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

MỖI NGÀY BUÔNG MỘT CHÚT, BUÔNG XUỐNG HÀNG NGÀY

NHÌN CHO THẤU, BUÔNG XUỐNG ĐƯỢC

NHÌN CHO THẤU, BUÔNG XUỐNG ĐƯỢC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

BUÔNG XUỐNG HẾT THẢY CHẤP TRƯỚC TÂM SẼ THANH TỊNH

BUÔNG XUỐNG HẾT THẢY CHẤP TRƯỚC TÂM SẼ THANH TỊNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

KHÔNG BUÔNG BỎ, KHÔNG LÊN ĐƯỢC

KHÔNG BUÔNG BỎ, KHÔNG LÊN ĐƯỢC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

BUÔNG XUỐNG THÌ CÓ THỂ KHẾ NHẬP CẢNH GIỚI

BUÔNG XUỐNG THÌ CÓ THỂ KHẾ NHẬP CẢNH GIỚI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

KHÔNG BUÔNG XUỐNG ĐƯỢC, VẬY LÀ KHÓ RỒI

KHÔNG BUÔNG XUỐNG ĐƯỢC, VẬY LÀ KHÓ RỒI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

MỖI NGÀY BUÔNG MỘT CHÚT, BUÔNG XUỐNG HÀNG NGÀY

MỖI NGÀY BUÔNG MỘT CHÚT, BUÔNG XUỐNG HÀNG NGÀY

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

BUÔNG XUỐNG GIÚP NHÌN THẤU!

BUÔNG XUỐNG GIÚP NHÌN THẤU!

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

BUÔNG XẢ CHẤP TRƯỚC MỚI THOÁT KHỎI LUÂN HỒI

BUÔNG XẢ CHẤP TRƯỚC MỚI THOÁT KHỎI LUÂN HỒI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

BUÔNG XẢ HẾT, TẤT CẢ TÙY THUẬN TỰ NHIÊN

BUÔNG XẢ HẾT, TẤT CẢ TÙY THUẬN TỰ NHIÊN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không