Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

LỄ NGHI THỜI HIỆN ĐẠI DUNG HỢP VỚI PHẬT GIÁO VÀ NHO GIÁO SẼ RẤT MỸ MÃN

0