Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

LÀM ĐƯỢC NHƯ VẬY, THÂN TÂM KHỎE MẠNH, KHÔNG SANH BÁ BỆNH, GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC, SỰ NGHIỆP THUẬN LỢI, XÃ HỘI HÀI HÒA, THIÊN HẠ THÁI BÌNH

LÀM ĐƯỢC NHƯ VẬY, THÂN TÂM

KHỎE MẠNH, KHÔNG SANH BÁ BỆNH,

GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC, SỰ NGHIỆP

THUẬN LỢI, XÃ HỘI HÀI HÒA,

THIÊN HẠ THÁI BÌNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Nói Phụ Tử, Quân Thần, Phu Phụ, Trưởng Ấu, Bằng Hữu, đây là đạo, là quy luật tự nhiên. Giảng thân, giảng nghĩa, giảng biệt, giảng tự, giảng tín, đây là đức, thuận theo đạo quý vị thực hành thì đó chính là đức. Từ đây là dẫn đến ngũ thường, tứ duy, bát đức, truyền thống văn hóa của Trung Quốc chính là những điều này.

Ngũ thường: Nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Đây là nguyên tắc cơ bản làm người, bắt buộc phải tuân thủ, quý vị không tuân thủ thì không gọi là người. Con người và cầm thú khác biệt, chính là ở chỗ con người biết ngũ thường, cầm thú thì không biết.

Tứ duy: Lễ nghĩa liêm sỉ.

Bát đức: Hiếu để trung tín nhân ái hòa bình, chỉ có mấy chữ vậy thôi. Quý vị xem Tứ Thư, Ngũ Kinh, Thập Tam Kinh, cho đến Hoàng Đế Càn Long soạn cuốn Tứ Khố Toàn Thư, đều không tách rời những điều này, đây là đại cương của truyền thống văn hóa.

Ở trong Phật Pháp chính là Tam Quy, ngũ giới, thập thiện, rất đơn giản. 

Tam Quy là giác, chánh, tịnh.

Ngũ giới: Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. 

Thập Thiện, Tiểu Thừa nói rộng ra là ba ngàn oai nghi, Đại Thừa nói rộng ra là tám vạn bốn ngàn tế hạnh, là viên mãn, là thành Phật rồi. Nói rất tinh giản cốt yếu, đây là đạo, đây là tánh đức, tùy thuận tánh đức, nếu bản thân chúng ta thật sự hiểu rõ, dùng mấy điều này để phản tỉnh.

Người xưa dạy tiểu học, ngày nay mọi người học tập Đệ Tử Quy. Đệ Tử Quy nghĩa là những điều này cụ thể thực hành, thực hành trong cuộc sống, thực hành trong công việc, thực hành trong việc đối nhân xử thế.

Quý vị làm được là quý vị đang hành đạo, cuộc sống hàng ngày là hành đạo, bất luận quý vị làm nghề gì, công việc của quý vị là hành đạo, tiếp nhân xử thế chẳng việc nào không phải hành đạo, trong Đạo Phật gọi là hành Bồ Tát đạo.

Thật sự làm được như vậy, thân tâm khỏe mạnh, không sanh bá bệnh, gia đình hạnh phúc, sự nghiệp thuận lợi, xã hội hài hòa, thiên hạ thái bình. Bất cứ tai họa gì trên Địa Cầu này cũng được hóa giải, đều không còn nữa.

Đa số người ta không hiểu, họ vẫn còn tạo nghiệp, thiểu số người giác ngộ, trong một ngàn người có một người giác ngộ, một vạn người có một người, mười vạn người có một trăm người, một trăm vạn người có một ngàn người, một phần ngàn.

Một người hành đạo, chín trăm chín mươi chín người được thơm lây, công đức rất ít đó, mọi người cùng hưởng. Tôn Giáo ở Tây Phương họ dùng phương pháp, lúc cần cấp khi tai họa xảy đến, tập thể ý niệm cầu nguyện, có được hiệu quả.

Nhưng nên biết rằng đây là trị ngọn, chứ không phải trị gốc, vì sao vậy?

Bởi khi cầu nguyện bị gián đoạn, thì tai họa lại hiện tiền.

Trị bổn dùng phương pháp nào?

Dạy học.

Người xưa thật sự có trí huệ, nói cho chúng tử tôn đời sau biết: Kiến Quốc quân dân, giáo học vi tiên, tin rằng con người dạy tốt được. Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế ngày nào Ngài cũng dạy học, giảng Kinh Thuyết Pháp không một ngày nào gián đoạn.

Ba mươi tuổi khai ngộ là Ngài bắt đầu dạy, bảy mươi chín tuổi nhập Niết Bàn, dạy học suốt bốn mươi chín năm dài. Con người có thể dạy dỗ được, nếu quý vị không dạy, không dạy học sẽ học những điều xấu.

Kết quả của việc học điều xấu này là gì?

Là chính mình thân tâm không được khỏe mạnh, gia đình không hài hòa, xã hội không an định, thiên hạ chẳng thái bình, đó là học điều xấu.

Nếu họ học tập lời dạy của Thánh Hiền, Thánh Hiền dạy điều gì?

Dạy luân lý.

Luân lý là gì?

Luân lý nói về quan hệ, quan hệ giữa người với người, quan hệ ngũ luân. Phật Pháp nói rất cứu cánh, ngoài chuyện quan hệ giữa người và người ra, quan hệ giữa con người với động vật, quan hệ giữa con người với thực vật như hoa cỏ cây cối.

Quan hệ giữa con người và Sơn Hà Đại địa, quan hệ giữa con người và Thiên địa quỷ thần, Thiên địa quỷ thần chính là quan hệ sinh vật bất đồng không gian mà ngày nay khoa học nói, quan hệ giữa con người với Vũ Trụ, tất cả đều là luân lý.

Cho nên giảng về điều này, chỉ có Đức Phật mới giảng giải viên mãn, tất cả các quan hệ đều làm tốt rồi, thì không có chuyện gì xảy ra nữa. Sự đối ứng của quan hệ, đó chính là đạo. Lòng tin của mình kiên cố, đoạn tất cả ác, hành tất cả thiện, sức mạnh đó đến từ giáo dục nhân quả.

****