Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

❀ KHÔNG BUÔNG BỎ ĐƯỢC CHÍNH LÀ SỞ TRI CHƯỚNG

❀ BUÔNG BỎ THÌ MỚI CÓ THỂ HÀNH THIỆN

❀ BUÔNG BỎ THÌ MỚI CÓ THỂ HÀNH THIỆN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❀ BUÔNG BỎ VỌNG NIỆM, CHÂN THẬT SẼ HIỆN TIỀN

❀ BUÔNG BỎ VỌNG NIỆM, CHÂN THẬT SẼ HIỆN TIỀN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❀ QUÝ VỊ HỌC NHIỀU NHƯ THẾ, LÀ SỞ TRI CHƯỚNG

❀ QUÝ VỊ HỌC NHIỀU NHƯ THẾ, LÀ SỞ TRI CHƯỚNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❀ BUÔNG BỎ CHÍNH LÀ ĐẮC ĐẠI TỰ TẠI

❀ BUÔNG BỎ CHÍNH LÀ ĐẮC ĐẠI TỰ TẠI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❀ PHIỀN NÃO CHƯỚNG VÀ SỞ TRI CHƯỚNG

❀ PHIỀN NÃO CHƯỚNG VÀ SỞ TRI CHƯỚNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❀ LẤY GÌ ĐỂ SÁM HỐI? BUÔNG BỎ LÀ ĐƯỢC

❀ LẤY GÌ ĐỂ SÁM HỐI? BUÔNG BỎ LÀ ĐƯỢC

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❀ BUÔNG BỎ THẬT SỰ LÀ QUAN TRỌNG

❀ BUÔNG BỎ THẬT SỰ LÀ QUAN TRỌNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không