Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

KHÔNG BUÔNG BỎ ĐƯỢC CHÍNH LÀ SỞ TRI CHƯỚNG

ĐỂ PHẬT A DI ĐÀ TRONG LÒNG, NGOÀI RA ĐỀU BUÔNG BỎ HẾT

ĐỂ PHẬT A DI ĐÀ TRONG LÒNG, NGOÀI RA ĐỀU BUÔNG BỎ HẾT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

BUÔNG BỎ THÌ MỚI CÓ THỂ HÀNH THIỆN

BUÔNG BỎ THÌ MỚI CÓ THỂ HÀNH THIỆN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

BUÔNG BỎ VỌNG NIỆM, CHÂN THẬT SẼ HIỆN TIỀN

BUÔNG BỎ VỌNG NIỆM, CHÂN THẬT SẼ HIỆN TIỀN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

QUÝ VỊ HỌC NHIỀU NHƯ THẾ, LÀ SỞ TRI CHƯỚNG

QUÝ VỊ HỌC NHIỀU NHƯ THẾ, LÀ SỞ TRI CHƯỚNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

BUÔNG BỎ CHÍNH LÀ ĐẮC ĐẠI TỰ TẠI

BUÔNG BỎ CHÍNH LÀ ĐẮC ĐẠI TỰ TẠI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHIỀN NÃO CHƯỚNG VÀ SỞ TRI CHƯỚNG

PHIỀN NÃO CHƯỚNG VÀ SỞ TRI CHƯỚNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

LẤY GÌ ĐỂ SÁM HỐI? BUÔNG BỎ LÀ ĐƯỢC

LẤY GÌ ĐỂ SÁM HỐI? BUÔNG BỎ LÀ ĐƯỢC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

BUÔNG BỎ THẬT SỰ LÀ QUAN TRỌNG

BUÔNG BỎ THẬT SỰ LÀ QUAN TRỌNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không