Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

KHÔNG BUÔNG BỎ ĐƯỢC CHÍNH LÀ SỞ TRI CHƯỚNG

THẬT SỰ NHÌN THẤU, QUÝ VỊ PHẢI BUÔNG BỎ ĐƯỢC

THẬT SỰ NHÌN THẤU, QUÝ VỊ PHẢI BUÔNG BỎ ĐƯỢC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

A LA HÁN PHẢI ĐOẠN KIẾN TƯ PHIỀN NÃO

A LA HÁN PHẢI ĐOẠN KIẾN TƯ PHIỀN NÃO

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

BUÔNG BỎ NHÂN MÊ HOẶC, BUÔNG BỎ DUYÊN MÊ HOẶC

BUÔNG BỎ NHÂN MÊ HOẶC, BUÔNG BỎ DUYÊN MÊ HOẶC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

BUÔNG BỎ RỒI CHÂN TƯỚNG SỰ THẬT SẼ HIỆN TIỀN

BUÔNG BỎ RỒI CHÂN TƯỚNG SỰ THẬT SẼ HIỆN TIỀN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CÔNG PHU HỌC TẬP PHẬT PHÁP HOÀN TOÀN Ở CHỖ BUÔNG BỎ

CÔNG PHU HỌC TẬP PHẬT PHÁP HOÀN TOÀN Ở CHỖ BUÔNG BỎ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

KHÔNG BUÔNG BỎ ĐƯỢC CHÍNH LÀ SỞ TRI CHƯỚNG

KHÔNG BUÔNG BỎ ĐƯỢC CHÍNH LÀ SỞ TRI CHƯỚNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

KHÔNG THỂ BUÔNG BỎ, PHẢI LÀM SAO?

KHÔNG THỂ BUÔNG BỎ, PHẢI LÀM SAO?

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

BÁT NHÃ LÀ CHÚNG TA BUÔNG BỎ TRIỆT ĐỂ

BÁT NHÃ LÀ CHÚNG TA BUÔNG BỎ TRIỆT ĐỂ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

A LA HÁN ĐOẠN TẬN PHIỀN NÃO, NHƯNG CHƯA ĐOẠN TẬP KHÍ

A LA HÁN ĐOẠN TẬN PHIỀN NÃO, NHƯNG CHƯA ĐOẠN TẬP KHÍ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

BIẾT RỒI VÌ SAO CÒN CHƯA BUÔNG BỎ ĐƯỢC?

BIẾT RỒI VÌ SAO CÒN CHƯA BUÔNG BỎ ĐƯỢC?

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

A NAN LÀ A LA HÁN, DI LẶC LÀ BỒ TÁT ĐẲNG GIÁC

A NAN LÀ A LA HÁN, DI LẶC LÀ BỒ TÁT ĐẲNG GIÁC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CHỨNG ĐẮC LẬU TẬN THÔNG THÌ HỌ SẼ THÀNH A LA HÁN

CHỨNG ĐẮC LẬU TẬN THÔNG THÌ HỌ SẼ THÀNH A LA HÁN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không