Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

KHAI THỊ CỦA ĐẠI SƯ HÁM SƠN

KHAI THỊ CỦA ĐẠI SƯ HÁM SƠN - TẬP MỘT - ĐÀM LUẬN VỀ SỰ CẢM ỨNG

KHAI THỊ CỦA ĐẠI SƯ HÁM SƠN - TẬP MỘT - ĐÀM LUẬN VỀ SỰ CẢM ỨNG

Giảng giải: Đại Sư Hám Sơn

Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Hằng Đạt

KHAI THỊ CỦA ĐẠI SƯ HÁM SƠN - TẬP HAI - SỰ THIẾT YẾU CỦA VIỆC NIỆM PHẬT CÙNG THAM THIỀN

KHAI THỊ CỦA ĐẠI SƯ HÁM SƠN - TẬP HAI - SỰ THIẾT YẾU CỦA VIỆC NIỆM PHẬT CÙNG THAM THIỀN

Giảng giải: Đại Sư Hám Sơn

Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Hằng Đạt

KHAI THỊ CỦA ĐẠI SƯ HÁM SƠN - TẬP BA - BÀI KHAI THỊ VỀ NHỮNG ĐIỂM THIẾT YẾU KHI NIỆM PHẬT

KHAI THỊ CỦA ĐẠI SƯ HÁM SƠN - TẬP BA - BÀI KHAI THỊ VỀ NHỮNG ĐIỂM THIẾT YẾU KHI NIỆM PHẬT

Giảng giải: Đại Sư Hám Sơn

Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Hằng Đạt

KHAI THỊ CỦA ĐẠI SƯ HÁM SƠN - TẬP BỐN - BÀI KHAI THỊ VỀ ÔNG TÂY ẤN TỊNH CHUYÊN TU TỊNH ĐỘ

KHAI THỊ CỦA ĐẠI SƯ HÁM SƠN - TẬP BỐN - BÀI KHAI THỊ VỀ ÔNG TÂY ẤN TỊNH CHUYÊN TU TỊNH ĐỘ

Giảng giải: Đại Sư Hám Sơn

Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Hằng Đạt

KHAI THỊ CỦA ĐẠI SƯ HÁM SƠN - TẬP NĂM - KHAI THỊ CHO THỊ GIẢ ĐẲNG NGU

KHAI THỊ CỦA ĐẠI SƯ HÁM SƠN - TẬP NĂM - KHAI THỊ CHO THỊ GIẢ ĐẲNG NGU

Giảng giải: Đại Sư Hám Sơn

Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Hằng Đạt

KHAI THỊ CỦA ĐẠI SƯ HÁM SƠN - TẬP SÁU - KHAI THỊ CHO THIỀN NHÂN HUỆ CẢNH

KHAI THỊ CỦA ĐẠI SƯ HÁM SƠN - TẬP SÁU - KHAI THỊ CHO THIỀN NHÂN HUỆ CẢNH

Giảng giải: Đại Sư Hám Sơn

Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Hằng Đạt

KHAI THỊ CỦA ĐẠI SƯ HÁM SƠN - TẬP BẢY - KHAI THỊ CHO NHAN TRUNG TIÊN TRÌ CHÚ CHUẨN ĐỀ

KHAI THỊ CỦA ĐẠI SƯ HÁM SƠN - TẬP BẢY - KHAI THỊ CHO NHAN TRUNG TIÊN TRÌ CHÚ CHUẨN ĐỀ

Giảng giải: Đại Sư Hám Sơn

Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Hằng Đạt

KHAI THỊ CỦA ĐẠI SƯ HÁM SƠN - TẬP TÁM - KHAI THỊ CHO TỪ TỊNH CHI

KHAI THỊ CỦA ĐẠI SƯ HÁM SƠN - TẬP TÁM - KHAI THỊ CHO TỪ TỊNH CHI

Giảng giải: Đại Sư Hám Sơn

Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Hằng Đạt

KHAI THỊ CỦA ĐẠI SƯ HÁM SƠN - TẬP CHÍN - KHAI THỊ CHO NGÔ KHẢI CAO

KHAI THỊ CỦA ĐẠI SƯ HÁM SƠN - TẬP CHÍN - KHAI THỊ CHO NGÔ KHẢI CAO

Giảng giải: Đại Sư Hám Sơn

Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Hằng Đạt

KHAI THỊ CỦA ĐẠI SƯ HÁM SƠN - TẬP MƯỜI - BÀI TỰA VỀ TỊNH ĐỘ CHỈ QUY

KHAI THỊ CỦA ĐẠI SƯ HÁM SƠN - TẬP MƯỜI - BÀI TỰA VỀ TỊNH ĐỘ CHỈ QUY

Giảng giải: Đại Sư Hám Sơn

Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Hằng Đạt

KHAI THỊ CỦA ĐẠI SƯ HÁM SƠN - TẬP MƯỜI HAI - THƠ ĐÁP ĐỨC VƯƠNG

KHAI THỊ CỦA ĐẠI SƯ HÁM SƠN - TẬP MƯỜI HAI - THƠ ĐÁP ĐỨC VƯƠNG

Giảng giải: Đại Sư Hám Sơn

Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Hằng Đạt

KHAI THỊ CỦA ĐẠI SƯ HÁM SƠN - TẬP MƯỜI BA - KHAI THỊ THAM THIỀN THIẾT YẾU

KHAI THỊ CỦA ĐẠI SƯ HÁM SƠN - TẬP MƯỜI BA - KHAI THỊ THAM THIỀN THIẾT YẾU

Giảng giải: Đại Sư Hám Sơn

Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Hằng Đạt

KHAI THỊ CỦA ĐẠI SƯ HÁM SƠN - TẬP MƯỜI BỐN - KHAI THỊ CHO TÔNG BÁ TIÊU HUYỀN ĐOÀN

KHAI THỊ CỦA ĐẠI SƯ HÁM SƠN - TẬP MƯỜI BỐN - KHAI THỊ CHO TÔNG BÁ TIÊU HUYỀN ĐOÀN

Giảng giải: Đại Sư Hám Sơn

Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Hằng Đạt

KHAI THỊ CỦA ĐẠI SƯ HÁM SƠN - TẬP MƯỜI NĂM - KHAI THỊ CHO CƯ SĨ VƯƠNG HIỂN NGUNG

KHAI THỊ CỦA ĐẠI SƯ HÁM SƠN - TẬP MƯỜI NĂM - KHAI THỊ CHO CƯ SĨ VƯƠNG HIỂN NGUNG

Giảng giải: Đại Sư Hám Sơn

Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Hằng Đạt

KHAI THỊ CỦA ĐẠI SƯ HÁM SƠN - TẬP MƯỜI SÁU - ĐÁP QUAN TRUNG THỪA TRỊNH CÔN NHAM

KHAI THỊ CỦA ĐẠI SƯ HÁM SƠN - TẬP MƯỜI SÁU - ĐÁP QUAN TRUNG THỪA TRỊNH CÔN NHAM

Giảng giải: Đại Sư Hám Sơn

Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Hằng Đạt

KHAI THỊ CỦA ĐẠI SƯ HÁM SƠN - TẬP MƯỜI BẢY - KHAI THỊ CHO PHÙNG SANH VĂN NHỤ

KHAI THỊ CỦA ĐẠI SƯ HÁM SƠN - TẬP MƯỜI BẢY - KHAI THỊ CHO PHÙNG SANH VĂN NHỤ

Giảng giải: Đại Sư Hám Sơn

Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Hằng Đạt

KHAI THỊ CỦA ĐẠI SƯ HÁM SƠN - TẬP MƯỜI TÁM - KHAI THỊ THIỀN NHÂN TRÍ VÂN

KHAI THỊ CỦA ĐẠI SƯ HÁM SƠN - TẬP MƯỜI TÁM - KHAI THỊ THIỀN NHÂN TRÍ VÂN

Giảng giải: Đại Sư Hám Sơn

Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Hằng Đạt

KHAI THỊ CỦA ĐẠI SƯ HÁM SƠN - TẬP MƯỜI CHÍN - KHAI THỊ CHO THIỀN SƯ THỪA MẬT

KHAI THỊ CỦA ĐẠI SƯ HÁM SƠN - TẬP MƯỜI CHÍN - KHAI THỊ CHO THIỀN SƯ THỪA MẬT

Giảng giải: Đại Sư Hám Sơn

Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Hằng Đạt

KHAI THỊ CỦA ĐẠI SƯ HÁM SƠN - TẬP HAI MƯƠI - KHAI THỊ CHO SA DI TẠI TỊNH

KHAI THỊ CỦA ĐẠI SƯ HÁM SƠN - TẬP HAI MƯƠI - KHAI THỊ CHO SA DI TẠI TỊNH

Giảng giải: Đại Sư Hám Sơn

Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Hằng Đạt