Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

HƯ VÂN NIÊN PHỔ THƠM NGÁT HƯƠNG LAN

HƯ VÂN NIÊN PHỔ THƠM NGÁT HƯƠNG LAN - CHƯƠNG HAI - CẦU ĐẠO

HƯ VÂN NIÊN PHỔ THƠM NGÁT HƯƠNG LAN - CHƯƠNG HAI - CẦU ĐẠO

Kết tập: Đệ tử Hòa Thượng Hư Vân

HƯ VÂN NIÊN PHỔ THƠM NGÁT HƯƠNG LAN - CHƯƠNG BA - BÁI HƯƠNG

HƯ VÂN NIÊN PHỔ THƠM NGÁT HƯƠNG LAN - CHƯƠNG BA - BÁI HƯƠNG

Kết tập: Đệ tử Hòa Thượng Hư Vân

HƯ VÂN NIÊN PHỔ THƠM NGÁT HƯƠNG LAN - CHƯƠNG BỐN - DU NGOẠN

HƯ VÂN NIÊN PHỔ THƠM NGÁT HƯƠNG LAN - CHƯƠNG BỐN - DU NGOẠN

Kết tập: Đệ tử Hòa Thượng Hư Vân

HƯ VÂN NIÊN PHỔ THƠM NGÁT HƯƠNG LAN - CHƯƠNG NĂM - NGỘ ĐẠO

HƯ VÂN NIÊN PHỔ THƠM NGÁT HƯƠNG LAN - CHƯƠNG NĂM - NGỘ ĐẠO

Kết tập: Đệ tử Hòa Thượng Hư Vân

HƯ VÂN NIÊN PHỔ THƠM NGÁT HƯƠNG LAN - CHƯƠNG SÁU

HƯ VÂN NIÊN PHỔ THƠM NGÁT HƯƠNG LAN - CHƯƠNG SÁU

Kết tập: Đệ tử Hòa Thượng Hư Vân

Số bài: 28