Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

PHÁP NGỮ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA

MƯỜI TÁM ĐẠI NGUYỆN CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA

MƯỜI TÁM ĐẠI NGUYỆN CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA

Tác giả: Hoà Thượng Tuyên Hoá
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Kinh Điển
Chùa Vạn Phật Thánh Thành

SƠ LƯỢC VỀ HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA

SƠ LƯỢC VỀ HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA

Việt dịch: Ban Phiên Dịch Kinh Điển
Chùa Vạn Phật Thánh Thành

GIỚI THIỆU ĐÔI NÉT VỀ HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA

GIỚI THIỆU ĐÔI NÉT VỀ HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA

Việt dịch: Ban Phiên Dịch Kinh Điển
Chùa Vạn Phật Thánh Thành

TỪ HƯ KHÔNG TRỞ VỀ HƯ KHÔNG

TỪ HƯ KHÔNG TRỞ VỀ HƯ KHÔNG

Giảng giải: Hoà Thượng Tuyên Hoá
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Kinh Điển
Chùa Vạn Phật Thánh Thành

HÀNH TRANG CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA

HÀNH TRANG CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA

Việt dịch: Ban Phiên Dịch Kinh Điển
Chùa Vạn Phật Thánh Thành

Số bài: 24
HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP HOẰNG PHÁP

HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP HOẰNG PHÁP

Việt dịch: Ban Phiên Dịch Kinh Điển
Chùa Vạn Phật Thánh Thành

Số bài: 65
THỬ LUẬN TUYÊN HOÁ LÃO HOÀ THƯỢNG ĐÍCH PHẬT HỌC CỐNG HIẾN

THỬ LUẬN TUYÊN HOÁ LÃO HOÀ THƯỢNG ĐÍCH PHẬT HỌC CỐNG HIẾN

Biên soạn: Cư Sĩ Trần Do Bân

Số bài: 9
PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM GIẢNG GIẢI

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Hoà Thượng Tuyên Hoá
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Ðịnh

Số bài: 41
PHẬT THUYẾT KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA GIẢNG GIẢI

PHẬT THUYẾT KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Hoà Thượng Tuyên Hoá
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Định

Số bài: 29
PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ LƯỢC GIẢI

PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ LƯỢC GIẢI

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Định

Số bài: 6
QUÊ HƯƠNG CỰC LẠC

QUÊ HƯƠNG CỰC LẠC

Giảng giải: Hoà Thượng Tuyên Hoá
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Kinh Điển
Chùa Vạn Phật Thánh Thành

Số bài: 13
KHAI THỊ NIỆM PHẬT

KHAI THỊ NIỆM PHẬT

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Kinh Điển
Vạn Phật Thánh Thành

Số bài: 12
PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHẬT ĐẢNH THỦ LĂNG NGHIÊM - PHẨM ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT NIỆM PHẬT VIÊN THÔNG CHƯƠNG GIẢNG GIẢI

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHẬT ĐẢNH THỦ LĂNG NGHIÊM - PHẨM ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT NIỆM PHẬT VIÊN THÔNG CHƯƠNG GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Kinh Điển
Chùa Vạn Phật Thánh Thành

Số bài: 4
BÀI VĂN KHUYÊN PHÁT TÂM BỒ ÐỀ GIẢNG GIẢI

BÀI VĂN KHUYÊN PHÁT TÂM BỒ ÐỀ GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa 
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Kinh Điển
Chùa Vạn Phật Thánh Thành

Số bài: 15
PHẬT THUYẾT KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN GIẢNG GIẢI

PHẬT THUYẾT KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Hoà Thượng Tuyên Hoá
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Định

Số bài: 17
PHẬT THUYẾT BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH GIẢNG GIẢI

PHẬT THUYẾT BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Hoà Thượng Tuyên Hoá
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Hằng Đạt

Số bài: 2
PHẬT THUYẾT KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA PHẨM QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT PHỔ MÔN LƯỢC GIẢNG

PHẬT THUYẾT KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA PHẨM QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT PHỔ MÔN LƯỢC GIẢNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Kinh Điển
Chùa Vạn Phật Thánh Thành

Số bài: 4
PHẬT THUYẾT KINH THỦ LĂNG NGHIÊM ĐẠI PHẬT ĐẢNH NHƯ LAI MẬT NHÂN TU CHỨNG LIỄU NGHĨA CHƯ BỒ TÁT VẠN HẠNH GIẢNG GIẢI

PHẬT THUYẾT KINH THỦ LĂNG NGHIÊM ĐẠI PHẬT ĐẢNH NHƯ LAI MẬT NHÂN TU CHỨNG LIỄU NGHĨA CHƯ BỒ TÁT VẠN HẠNH GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Nhuận Châu

Số bài: 16
VĨNH GIA CHỨNG ĐẠO CA GIẢNG GIẢI

VĨNH GIA CHỨNG ĐẠO CA GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Hoà Thượng Tuyên Hoá
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Kinh Điển Chùa Vạn Phật Thánh Thành

Số bài: 4
PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHẬT ĐẢNH THỦ LĂNG NGHIÊM GIẢNG GIẢI

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHẬT ĐẢNH THỦ LĂNG NGHIÊM GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Hoà Thượng Tuyên Hoá
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Duy Lực

Số bài: 10