Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

HÒA THƯỢNG HƯ VÂN KHAI THỊ NIỆM PHẬT

0