Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

HÒA THƯỢNG HẢI HIỀN TỰ TẠI VÃNG SINH LƯU LẠI THÂN KIM CANG BẤT HOẠI

0