Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

HOÀ THƯỢNG DIỆU LIÊN VÀ LINH NHAM SƠN TỰ