Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

HẰNG THUẬN CHÚNG SANH, TUỲ HỶ CÔNG ĐỨC