Khi minh taâm kieán taùnh roài
thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

HẰNG THUẬN CHÚNG SANH, TUỲ HỶ CÔNG ĐỨC

TỨ THIỀN BÁT ĐỊNH CÓ THỂ BỎ KHÔNG GIAN DUY THỨ

TỨ THIỀN BÁT ĐỊNH CÓ THỂ BỎ KHÔNG GIAN DUY THỨ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

NGƯỢC ĐÃI NHÂN CÔNG LÀM SAO CÓ PHƯỚC BÁO ĐƯỢC

NGƯỢC ĐÃI NHÂN CÔNG LÀM SAO CÓ PHƯỚC BÁO ĐƯỢC

Giảng giải: Pháp Sư Thái Lễ Húc

ĐÓ LÀ HẰNG THUẬN CHÚNG SANH, TUỲ HỶ CÔNG ĐỨC

ĐÓ LÀ HẰNG THUẬN CHÚNG SANH, TUỲ HỶ CÔNG ĐỨC

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

GIÚP ĐỠ CHÚNG SANH VIÊN MÃN THÀNH PHẬT

GIÚP ĐỠ CHÚNG SANH VIÊN MÃN THÀNH PHẬT

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

THUẦN THIỆN TỨC KHÔNG CÓ CHÚT ÁC NIỆM NÀO

THUẦN THIỆN TỨC KHÔNG CÓ CHÚT ÁC NIỆM NÀO

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

GIÚP CHÚNG SANH PHÁ MÊ SINH TÍN, CHUYỂN MÊ THÀNH NGỘ

GIÚP CHÚNG SANH PHÁ MÊ SINH TÍN, CHUYỂN MÊ THÀNH NGỘ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

MỖI MỘT BỘ KINH SÂU RỘNG KHÔNG NGẰN MÉ

MỖI MỘT BỘ KINH SÂU RỘNG KHÔNG NGẰN MÉ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không