Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

HÀN PHI TỬ

HÀN PHI TỬ

HÀN PHI TỬ

Biên soạn: Nguyễn Hiến Lê

Số bài: 27
HÀN PHI TỬ TRÍ TUỆ NGƯỜI XƯA

HÀN PHI TỬ TRÍ TUỆ NGƯỜI XƯA

Biên soạn: Nguyễn Hiến Lê