Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

HÁM SƠN TỰ TRUYỆN

HÁM SƠN TỰ TRUYỆN - TẬP MỘT - LỜI MỞ ĐẦU

HÁM SƠN TỰ TRUYỆN - TẬP MỘT - LỜI MỞ ĐẦU

Giảng giải: Đại Sư Hám Sơn

Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Hằng Đạt

HÁM SƠN TỰ TRUYỆN - TẬP HAI - ÐẢNG ÐÔNG LÂM

HÁM SƠN TỰ TRUYỆN - TẬP HAI - ÐẢNG ÐÔNG LÂM

Giảng giải: Đại Sư Hám Sơn

Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Hằng Đạt

HÁM SƠN TỰ TRUYỆN - TẬP BA - XUẤT THẾ

HÁM SƠN TỰ TRUYỆN - TẬP BA - XUẤT THẾ

Giảng giải: Đại Sư Hám Sơn

Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Hằng Đạt

HÁM SƠN TỰ TRUYỆN - TẬP BỐN - TỪ MẪU

HÁM SƠN TỰ TRUYỆN - TẬP BỐN - TỪ MẪU

Giảng giải: Đại Sư Hám Sơn

Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Hằng Đạt

HÁM SƠN TỰ TRUYỆN - TẬP NĂM - VÂN DU

HÁM SƠN TỰ TRUYỆN - TẬP NĂM - VÂN DU

Giảng giải: Đại Sư Hám Sơn

Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Hằng Đạt

HÁM SƠN TỰ TRUYỆN - TẬP SÁU - NGỘ ĐẠO

HÁM SƠN TỰ TRUYỆN - TẬP SÁU - NGỘ ĐẠO

Giảng giải: Đại Sư Hám Sơn

Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Hằng Đạt

HÁM SƠN TỰ TRUYỆN - TẬP BẢY - THIỀN ĐỊNH

HÁM SƠN TỰ TRUYỆN - TẬP BẢY - THIỀN ĐỊNH

Giảng giải: Đại Sư Hám Sơn

Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Hằng Đạt

HÁM SƠN TỰ TRUYỆN - TẬP TÁM - BỊ NẠN

HÁM SƠN TỰ TRUYỆN - TẬP TÁM - BỊ NẠN

Giảng giải: Đại Sư Hám Sơn

Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Hằng Đạt

HÁM SƠN TỰ TRUYỆN - TẬP CHÍN - SỰ TRANH CHẤP VỀ NGÔI VỊ ÐÔNG CUNG THÁI TỬ

HÁM SƠN TỰ TRUYỆN - TẬP CHÍN - SỰ TRANH CHẤP VỀ NGÔI VỊ ÐÔNG CUNG THÁI TỬ

Giảng giải: Đại Sư Hám Sơn

Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Hằng Đạt

HÁM SƠN TỰ TRUYỆN - TẬP MƯỜI - BỊ LƯU ĐÀY VÀO NAM

HÁM SƠN TỰ TRUYỆN - TẬP MƯỜI - BỊ LƯU ĐÀY VÀO NAM

Giảng giải: Đại Sư Hám Sơn

Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Hằng Đạt

HÁM SƠN TỰ TRUYỆN - TẬP MƯỜI MỘT - TÀO KHÊ

HÁM SƠN TỰ TRUYỆN - TẬP MƯỜI MỘT - TÀO KHÊ

Giảng giải: Đại Sư Hám Sơn

Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Hằng Đạt

HÁM SƠN TỰ TRUYỆN - TẬP MƯỜI HAI - ÐƯỢC TRẢ TỰ DO

HÁM SƠN TỰ TRUYỆN - TẬP MƯỜI HAI - ÐƯỢC TRẢ TỰ DO

Giảng giải: Đại Sư Hám Sơn

Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Hằng Đạt

HÁM SƠN TỰ TRUYỆN - TẬP MƯỜI BA - VIÊN TỊCH

HÁM SƠN TỰ TRUYỆN - TẬP MƯỜI BA - VIÊN TỊCH

Giảng giải: Đại Sư Hám Sơn

Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Hằng Đạt