Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

GIÁO DỤC PHẬT GIÁO RẤT VIÊN MÃN, KHÔI PHỤC ĐẾN THUẦN THIỆN THUẦN TỊNH

0