Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

ĐỨC PHẬT NÓI, LẦN NÀY NGÀI THỊ HIỆN THÀNH PHẬT GIÁO HÓA CHÚNG SANH, LÀ LẦN THỨ TÁM NGÀN

0