Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

ĐỌC TỤNG PHẢI CHÚ TRỌNG HẠNH GIẢI TƯƠNG ỨNG

CÓ CÂU GIÁO HUẤN NÀO ĐỂ THỰC HÀNH CẢ ĐỜI KHÔNG?

CÓ CÂU GIÁO HUẤN NÀO ĐỂ THỰC HÀNH CẢ ĐỜI KHÔNG?

Giảng giải: Pháp Sư Thái Lễ Húc

MƯỜI NĂM DỤNG CÔNG THỰC HÀNH CHỈ MỘT BỘ KINH

MƯỜI NĂM DỤNG CÔNG THỰC HÀNH CHỈ MỘT BỘ KINH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

THỌ TRÌ LÀ Y GIÁO, THÂN NGỮ Ý BA LUÂN GIÁO HOÁ

THỌ TRÌ LÀ Y GIÁO, THÂN NGỮ Ý BA LUÂN GIÁO HOÁ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không