Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

ĐÂY LÀ THÍCH CA MÂU NI PHẬT NÓI VỚI CHÚNG TA, PHẬT CÓ THỂ NÓI VỌNG NGỮ SAO?

ĐÂY LÀ THÍCH CA MÂU NI PHẬT NÓI VỚI CHÚNG TA, PHẬT CÓ THỂ NÓI VỌNG NGỮ SAO?