Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

ĐÂY CHÍNH LÀ PHẬT GIÁO! NỀN GIÁO DỤC NÀY VÌ SAO CÓ THỂ PHỔ CẬP NHƯ VẬY?

0