Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

❁ ĐÂU NGỜ TỰ TÁNH VỐN CÓ ĐẦY ĐỦ

❁ BUÔNG XUỐNG LÀ TRỞ VỀ TỰ TÁNH

❁ BUÔNG XUỐNG LÀ TRỞ VỀ TỰ TÁNH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❁ CHƯ VỊ TỔ SƯ THƯỜNG NÓI TIÊU QUY TỰ TÁNH

❁ CHƯ VỊ TỔ SƯ THƯỜNG NÓI TIÊU QUY TỰ TÁNH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❁ CÓ CÙNG TỰ TÁNH TỨC LÀ CÓ CÙNG MỘT THỂ

❁ CÓ CÙNG TỰ TÁNH TỨC LÀ CÓ CÙNG MỘT THỂ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❁ ĐÂU NGỜ TỰ TÁNH VỐN KHÔNG DAO ĐỘNG

❁ ĐÂU NGỜ TỰ TÁNH VỐN KHÔNG DAO ĐỘNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❁ ĐÓ CHÍNH LÀ MINH ĐỨC Ở TRONG TỰ TÁNH

❁ ĐÓ CHÍNH LÀ MINH ĐỨC Ở TRONG TỰ TÁNH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❁ HỌ NGÀY CÀNG GẦN VỚI TỰ TÁNH

❁ HỌ NGÀY CÀNG GẦN VỚI TỰ TÁNH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không