Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

DANH HIỆU LÀ TÊN GỌI BẰNG CẤP TRONG GIÁO DỤC CỦA ĐỨC PHẬT

0