Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

PHÁP NGỮ CỦA ĐẠI SƯ NGẪU ÍCH

NGẪU ÍCH ĐẠI SƯ PHÁP NGỮ

NGẪU ÍCH ĐẠI SƯ PHÁP NGỮ

Giảng giải: Đại Sư Ngẫu Ích
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hoà

Số bài: 33
TƯ TƯỞNG TỊNH ĐỘ CỦA ĐẠI SƯ NGẪU ÍCH

TƯ TƯỞNG TỊNH ĐỘ CỦA ĐẠI SƯ NGẪU ÍCH

Giảng giải: Đại Sư Ngẫu Ích
Việt dịch: Sa Môn Thích Nguyên Thành

Số bài: 5