Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

LƯỢC SỬ MƯỜI BA VỊ TỔ SƯ TỊNH ĐỘ TÔNG * SƠ TỔ HUỆ VIỄN ĐẠI SƯ

0