Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

LƯỢC SỬ MƯỜI BA VỊ TỔ SƯ TỊNH ĐỘ TÔNG * THẬP TAM TỔ ẤN QUANG ĐẠI SƯ

0