Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

PHÁP NGỮ CỦA CƯ SĨ HOÀNG NIỆM TỔ

CHÚ GIẢI PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC

CHÚ GIẢI PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC

Chú giải: Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Số bài: 77
THƠ NHẮC NHỞ NGƯỜI NIỆM PHẬT

THƠ NHẮC NHỞ NGƯỜI NIỆM PHẬT

Giảng giải: Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Liên Hương