Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

CƯ SĨ ĐỔNG NGHI PHẤN TỰ TẠI VÃNG SANH TẠI ĐẠO TRÀNG CHÙA CHIÊU MINH, ĐÔNG THIÊN MỤC SƠN, HÀNG CHÂU

0