Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

CÓ VỌNG TƯỞNG, PHÂN BIỆT, CHẤP TRƯỚC MỚI BIẾN THÀNH PHÀM PHU