Khi minh taâm kieán taùnh roài
thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

CÓ VỌNG TƯỞNG, PHÂN BIỆT, CHẤP TRƯỚC MỚI BIẾN THÀNH PHÀM PHU

CHÚNG TA PHÂN BIỆT, CHẤP TRƯỚC NÊN BỊ Ô NHIỄM

CHÚNG TA PHÂN BIỆT, CHẤP TRƯỚC NÊN BỊ Ô NHIỄM

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không