Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

CÓ MƯỜI NGƯỜI CHUYÊN NHO, MƯỜI NGƯỜI CHUYÊN ĐẠO, MƯỜI NGƯỜI CHUYÊN PHẬT GIÁO, TRUYỀN THỐNG VĂN HÓA SẼ ĐƯỢC PHỤC HƯNG

0