Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

CHƯ PHẬT LÀ BỐN MƯƠI HAI TẦNG CẤP, TỨC THẬP TRỤ

CHƯ PHẬT LÀ BỐN MƯƠI HAI TẦNG CẤP, TỨC THẬP TRỤ