Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

CHÂN CHÁNH HIỂU ĐƯỢC ĐOẠN ÁC TU THIỆN, TÍCH CÔNG LUỸ ĐỨC