Khi minh taâm kieán taùnh roài
thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

CHÂN CHÁNH HIỂU ĐƯỢC ĐOẠN ÁC TU THIỆN, TÍCH CÔNG LUỸ ĐỨC

BỎ ÁC HƯỚNG THIỆN, XA RỜI TAI HOẠ

BỎ ÁC HƯỚNG THIỆN, XA RỜI TAI HOẠ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

NHỮNG NHIỄM Ô NÀY ĐỀU DO CON NGƯỜI TẠO NÊN

NHỮNG NHIỄM Ô NÀY ĐỀU DO CON NGƯỜI TẠO NÊN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

ĐOAN CHÁNH TÂM NIỆM, CẢI TÀ QUY CHÁNH

ĐOAN CHÁNH TÂM NIỆM, CẢI TÀ QUY CHÁNH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

KHÔNG NGOÀI ĐOẠN ÁC TU THIỆN MÀ VÀO CỬA

KHÔNG NGOÀI ĐOẠN ÁC TU THIỆN MÀ VÀO CỬA

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không