Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

CẢNH GIỚI PHÁP THÂN BỒ TÁT CHÍNH LÀ CẢNH GIỚI PHẬT

CHÁNH ĐẲNG CHÁNH GIÁC GỌI LÀ PHÁP THÂN BỒ TÁT

CHÁNH ĐẲNG CHÁNH GIÁC GỌI LÀ PHÁP THÂN BỒ TÁT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHÁP THÂN HUÂN TẬP MÀ CÓ LỰC

PHÁP THÂN HUÂN TẬP MÀ CÓ LỰC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

BIẾT THẬT SỰ LÀ PHÁP THÂN BỒ TÁT!

BIẾT THẬT SỰ LÀ PHÁP THÂN BỒ TÁT!

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHÁ MỘT PHẨM VÔ MINH, CHỨNG MỘT PHẦN PHÁP THÂN

PHÁ MỘT PHẨM VÔ MINH, CHỨNG MỘT PHẦN PHÁP THÂN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CHƯ PHẬT NHƯ LAI, PHÁP THÂN BỒ TÁT ĐÃ BUÔNG BỎ

CHƯ PHẬT NHƯ LAI, PHÁP THÂN BỒ TÁT ĐÃ BUÔNG BỎ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHÁP THÂN BỒ TÁT BIỂU DIỄN CHO CHÚNG TA THẤY

PHÁP THÂN BỒ TÁT BIỂU DIỄN CHO CHÚNG TA THẤY

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ỨNG THÂN BIẾN HIỆN TỪ PHÁP THÂN

ỨNG THÂN BIẾN HIỆN TỪ PHÁP THÂN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐẠO CHÍNH LÀ TỰ TÁNH, ĐẠO CHÍNH LÀ PHÁP THÂN

ĐẠO CHÍNH LÀ TỰ TÁNH, ĐẠO CHÍNH LÀ PHÁP THÂN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHÁP THÂN ĐẠI SĨ, PHẦN CHỨNG PHẬT QUANG

PHÁP THÂN ĐẠI SĨ, PHẦN CHỨNG PHẬT QUANG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

SAU KHI TU THÀNH SẼ LÀ TRANG NGHIÊM PHÁP THÂN CÙNG MỘT TÁNH

SAU KHI TU THÀNH SẼ LÀ TRANG NGHIÊM PHÁP THÂN CÙNG MỘT TÁNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không