Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

CĂN TÁNH CHÚNG SINH NGHIỆP CHƯỚNG QUÁ NẶNG

NGƯỜI KHÔNG CÓ TRÍ HUỆ, ĐÂY LÀ NGHIỆP CHƯỚNG

NGƯỜI KHÔNG CÓ TRÍ HUỆ, ĐÂY LÀ NGHIỆP CHƯỚNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

VÌ SAO GỌI LÀ PHÀM PHU NGHIỆP CHƯỚNG SÂU DÀY?

VÌ SAO GỌI LÀ PHÀM PHU NGHIỆP CHƯỚNG SÂU DÀY?

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

SÁM HỐI NGHIỆP CHƯỚNG, TÍCH CÔNG LŨY ĐỨC

SÁM HỐI NGHIỆP CHƯỚNG, TÍCH CÔNG LŨY ĐỨC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không