Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

CĂN TÁNH CHÚNG SINH NGHIỆP CHƯỚNG QUÁ NẶNG

LOẠI CHƯỚNG NGẠI NÀY CHÍNH LÀ NGHIỆP CHƯỚNG

LOẠI CHƯỚNG NGẠI NÀY CHÍNH LÀ NGHIỆP CHƯỚNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không