Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

BUÔNG XUỐNG VẠN DUYÊN LÀ ĐOẠN HẾT THẢY ÁC, DÙNG TÂM THANH TỊNH ĐỂ NIỆM PHẬT LÀ TU HẾT THẢY THIỆN