Khi minh taâm kieán taùnh roài
thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

BUÔNG XUỐNG VẠN DUYÊN LÀ ĐOẠN HẾT THẢY ÁC, DÙNG TÂM THANH TỊNH ĐỂ NIỆM PHẬT LÀ TU HẾT THẢY THIỆN

BUÔNG XUỐNG BÈN KHAI NGỘ

BUÔNG XUỐNG BÈN KHAI NGỘ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

TÂM TỊNH TỨC CÕI PHẬT TỊNH

TÂM TỊNH TỨC CÕI PHẬT TỊNH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

ĐÓ LÀ TUỲ THUẬN THẾ GIAN TỤC ĐẾ MÀ NÓI

ĐÓ LÀ TUỲ THUẬN THẾ GIAN TỤC ĐẾ MÀ NÓI

Giảng giải: Hoà Thượng Tuyên Hoá

TỪ BI HỶ XẢ LÀ CƠ BẢN TU ĐẠO

TỪ BI HỶ XẢ LÀ CƠ BẢN TU ĐẠO

Giảng giải: Hoà Thượng Tuyên Hoá