Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

BUÔNG XẢ HẾT, TẤT CẢ TÙY THUẬN TỰ NHIÊN

BUÔNG XẢ HẾT, TẤT CẢ TÙY THUẬN TỰ NHIÊN