Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

❀ BUÔNG BỎ TRIỆT ĐỂ, TRONG TÂM CHỈ CÓ PHẬT A DI ĐÀ

❀ NIỆM PHẬT A DI ĐÀ LÀ TIÊU TRỪ NGHIỆP CHƯỚNG

❀ NIỆM PHẬT A DI ĐÀ LÀ TIÊU TRỪ NGHIỆP CHƯỚNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❀ TÂM HỒI HƯỚNG LÀ NHƯ THẾ NÀO?

❀ TÂM HỒI HƯỚNG LÀ NHƯ THẾ NÀO?

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không