Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

BUÔNG BỎ THÂN TÂM THẾ GIỚI, THÂN THỂ VÀ Ý NIỆM

THẬT SỰ BUÔNG BỎ RỒI, THÌ MỚI LÀ GIÁC NGỘ

THẬT SỰ BUÔNG BỎ RỒI, THÌ MỚI LÀ GIÁC NGỘ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NGÀI XỨNG ĐÁNG KHÂM PHỤC, ĐÃ BUÔNG BỎ TẤT CẢ

NGÀI XỨNG ĐÁNG KHÂM PHỤC, ĐÃ BUÔNG BỎ TẤT CẢ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

LƯU TỐ VÂN CÔ ẤY THẬT SỰ BUÔNG BỎ RỒI

LƯU TỐ VÂN CÔ ẤY THẬT SỰ BUÔNG BỎ RỒI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CHỈ CẦN MÌNH CHỊU BUÔNG BỎ, BUÔNG BỎ LÀ ĐƯỢC

CHỈ CẦN MÌNH CHỊU BUÔNG BỎ, BUÔNG BỎ LÀ ĐƯỢC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NGHE KINH CHO ĐẾN NĂM NĂM, TỰ NHIÊN SẼ BUÔNG BỎ ĐƯỢC

NGHE KINH CHO ĐẾN NĂM NĂM, TỰ NHIÊN SẼ BUÔNG BỎ ĐƯỢC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

VẤN ĐỀ BÂY GIỜ TẠI SAO KHÔNG THỂ BUÔNG BỎ ĐƯỢC?

VẤN ĐỀ BÂY GIỜ TẠI SAO KHÔNG THỂ BUÔNG BỎ ĐƯỢC?

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

BUÔNG BỎ TẤT CẢ THÂN TÂM ĐỜI NÀY CÓ PHẦN VÃNG SANH

BUÔNG BỎ TẤT CẢ THÂN TÂM ĐỜI NÀY CÓ PHẦN VÃNG SANH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NGƯỜI NIỆM PHẬT QUYẾT TÂM BUÔNG BỎ HẾT

NGƯỜI NIỆM PHẬT QUYẾT TÂM BUÔNG BỎ HẾT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không