Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

BUÔNG BỎ THÂN TÂM THẾ GIỚI, THÂN THỂ VÀ Ý NIỆM

BUÔNG BỎ TẤT CẢ, BUÔNG BỎ LÀ THÀNH PHẬT

BUÔNG BỎ TẤT CẢ, BUÔNG BỎ LÀ THÀNH PHẬT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

BUÔNG BỎ, NHÌN THẤU, NHÌN CHO THẤU, BUÔNG BỎ ĐƯỢC

BUÔNG BỎ, NHÌN THẤU, NHÌN CHO THẤU, BUÔNG BỎ ĐƯỢC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

DÁM BUÔNG BỎ MỚI ĐÚNG!

DÁM BUÔNG BỎ MỚI ĐÚNG!

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

BUÔNG BỎ CHÍNH LÀ ĐẠI PHƯỚC BÁU

BUÔNG BỎ CHÍNH LÀ ĐẠI PHƯỚC BÁU

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TẤT CẢ CHÚNG SINH BUÔNG BỎ, CHÍNH LÀ TRỞ VỀ

TẤT CẢ CHÚNG SINH BUÔNG BỎ, CHÍNH LÀ TRỞ VỀ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

BÍ QUYẾT LÀ BUÔNG XẢ, VẠN DUYÊN BUÔNG BỎ

BÍ QUYẾT LÀ BUÔNG XẢ, VẠN DUYÊN BUÔNG BỎ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

BUÔNG BỎ QUAN TRỌNG BIẾT CHỪNG NÀO

BUÔNG BỎ QUAN TRỌNG BIẾT CHỪNG NÀO

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NGÀY NÀO BUÔNG BỎ THÌ NGÀY ĐẤY SẼ THÀNH CÔNG

NGÀY NÀO BUÔNG BỎ THÌ NGÀY ĐẤY SẼ THÀNH CÔNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không