Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

❀ BUÔNG BỎ THÂN TÂM THẾ GIỚI, THÂN THỂ VÀ Ý NIỆM

❀ BUÔNG BỎ TẤT CẢ, BUÔNG BỎ LÀ THÀNH PHẬT

❀ BUÔNG BỎ TẤT CẢ, BUÔNG BỎ LÀ THÀNH PHẬT

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❀ DÁM BUÔNG BỎ MỚI ĐÚNG!

❀ DÁM BUÔNG BỎ MỚI ĐÚNG!

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❀ BUÔNG BỎ CHÍNH LÀ ĐẠI PHƯỚC BÁU

❀ BUÔNG BỎ CHÍNH LÀ ĐẠI PHƯỚC BÁU

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❀ TẤT CẢ CHÚNG SINH BUÔNG BỎ, CHÍNH LÀ TRỞ VỀ

❀ TẤT CẢ CHÚNG SINH BUÔNG BỎ, CHÍNH LÀ TRỞ VỀ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❀ BÍ QUYẾT LÀ BUÔNG XẢ,  VẠN DUYÊN BUÔNG BỎ

❀ BÍ QUYẾT LÀ BUÔNG XẢ, VẠN DUYÊN BUÔNG BỎ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❀ BUÔNG BỎ QUAN TRỌNG BIẾT CHỪNG NÀO

❀ BUÔNG BỎ QUAN TRỌNG BIẾT CHỪNG NÀO

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❀ NGÀY NÀO BUÔNG BỎ THÌ NGÀY ĐẤY SẼ THÀNH CÔNG

❀ NGÀY NÀO BUÔNG BỎ THÌ NGÀY ĐẤY SẼ THÀNH CÔNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không