Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

BỐN CÕI VÃNG SANH THẾ GIỚI TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC