Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

❃ BÀI VĂN ÂM CHẤT CỦA VĂN XƯƠNG ĐẾ QUÂN