Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

BÀI THƠ PHÍ NHÀN

BÀI THƠ PHÍ NHÀN

Tác giả: Đại Sư Hám Sơn
 

Phiên Âm:

Giảng đạo dung dị thể đạo nan

Tạp niệm bất trừ tổng thị nhàn

Thế sự trần lao thường quái ngại

Thâm sơn tĩnh toạ dã đồ nhiên.

Diễn nghĩa:

Giảng đạo rất dễ nhưng thể hội được chân lý của đạo mới là điều khó

Nếu như không diệt trừ được tạp niệm thì thật là vô ích

Thường bị thế sự trần lao trói buộc

Ngồi thiền tĩnh toạ nơi rừng sâu núi thẳm cũng có ích gì.

Phiên âm:

Xuất Gia dung dị thủ quy nan

Tín Nguyện toàn vô tổng thị nhàn

Tịnh giới bất trì không phí lực

Túng nhiên lạc phát dã đồ nhiên.

Diễn nghĩa:

Xuất Gia thì dễ nhưng gìn giữ thanh quy pháp tắc trong Chùa là việc rất khó,

Tu hành mà không tín tâm không nguyện lực thì chỉ là việc vô ích,

Người tu mà không nghiêm trì giới luật thì tu hành làm chi cho phí sức,

Cạo đầu như vậy thì có ích gì.

Phiên âm:

Tu hành dung dị ngộ sư nan

Bất ngộ minh sư tổng thị nhàn

Tự tác thông minh không phí lực

Manh tu hạt luyện dã đồ nhiên.

Diễn nghĩa:

Tu hành thì dễ nhưng gặp được minh sư là việc không dễ chút nào,

Không gặp được minh sư thì thật là khó để có thể thuận duyên tu tập,

Tự cho mình là thông minh tài giỏi, chỉ là người không biết Trời cao đất rộng,

Cuối cùng chỉ như là người mù dò đường tu hành, thật là uổng công vậy.

Phiên âm:

Nhiễm trần dung dị xuất trần nan

Bất đoạn trần lao tổng thị nhàn

Tình tánh phan duyên không phí lực

Bất thành đạo quả dã đồ nhiên.

Diễn nghĩa:

Nhiễm trần rất dễ, xuất trần thì thật là khó,

Tu hành mà không đạo bỏ được trần lao thì có ích gì,

Tình đời tập khí thế gian nếu không bỏ thì tu hành chỉ là việc làm phí sức,

Không thành đạo quả chỉ là việc đương nhiên.

Phiên âm:

Thính văn dung dị thật tâm nan

Hối mạn sư tôn tổng thị nhàn

Tự đại cống cao không phí lực

Thông minh cái thế dã đồ nhiên.

Diễn nghĩa:

Nghe Kinh thính pháp thì dễ nhưng thật tâm lắng nghe mới là việc khó

Coi thường hổn xược Thầy Tổ thật là không ra gì

Tự đại cống cao ngã mạn thì có làm việc gì cũng chỉ là phí sức

Thông minh cái thế hơn người chẳng ích gì.

Phiên âm:

Học đạo dung dị ngộ đạo nan

Bất hạ công phu tổng thị nhàn

Năng tín bất hành không phí lực

Không không luận thuyết dã đồ nhiên.

Diễn nghĩa:

Học đạo thì dễ ngộ được đạo thật là khó,

Nếu như không hạ thủ công phu cố gắng tu tập thì cũng chẳng được gì,

Tin nhưng không làm chỉ là việc vô ích,

Chỉ chuyên nói không nói suông, thật là uổng công tu học.

Phiên âm:

Bế quan dung dị thủ quan nan

Bất khẳng tu hành tổng thị nhàn

Thân tại quan trung tâm tại ngoại

Thiên niên bất xuất dã đồ nhiên.

Diễn nghĩa:

Bế quan thì dễ nhưng bế quan thời gian tu tập bao lâu mới là chuyện khó,

Bế quan mà không chuyên tâm tu hành thì có ích gì,

Thân thì bế quan nhưng tâm thì ở ngoài,

Có bế quan ngàn năm cũng không cách nào ngộ được đạo, chỉ là uổng công.

Phiên âm:

Niệm Phật dung dị tín tâm nan

Tâm khẩu bất nhất tổng thị nhàn

Khẩu niệm Di Đà tâm tán loạn

Hầu lung hảm phá dã đồ nhiên.

Diễn nghĩa:

Niệm Phật thì rất dễ nhưng khởi được tín tâm mới là chuyện khó,

Miệng niệm mà tâm không niệm, niệm như vậy chỉ là vô ích,

Miệng niệm Di Đà mà tâm thì luôn tán loạn,

Thì niệm có khan cổ vỡ họng cũng chỉ uổng công thôi.

Phiên âm:

Bái Phật dung dị kính tâm nan

Y bất kiền thành tổng thị nhàn

Ngũ thể hư huyền không phí lực

Đầu lô khái phá dã đồ nhiên.

Diễn nghĩa:

Lễ Phật thì dễ nhưng khởi được chân tâm cung kính là rất khó,

Lễ Phật mà tâm ý không chí thành thì cũng như không,

Cuối sát năm vóc lễ lạy đều chỉ là việc làm phí sức,

Dập đầu vỡ tráng lễ lạy cũng chỉ uổng công thôi.

Phiên âm:

Tụng Kinh dung dị giải kinh nan

Khẩu tụng bất giải tổng thị nhàn

Năng giải bất y không phí lực

Nhật tụng vạn quyển dã đồ nhiên.

Diễn nghĩa:

Tụng Kinh thì dễ nhưng giải nghĩa được Kinh mới là khó,

Miệng thì tụng niệm mà hoàn toàn không hiểu thì cũng như không thôi,

Có thể giải nghĩa mà không y theo để tu hành thì cũng chỉ là việc làm phí sức,

Mỗi ngày tụng hàng vạn cuốn Kinh cũng chỉ uổng công thôi.

***