Khi minh taâm kieán taùnh roài
Thöù gì cuõng thoâng suoát töôøng taän khoâng caàn phaûi hoïc

caotang.vn

❃ AN SĨ TOÀN THƯ - KHUYÊN NGƯỜI BỎ SỰ GIẾT HẠI

❃ AN SĨ TOÀN THƯ - KHUYÊN NGƯỜI BỎ SỰ GIẾT HẠI - TẬP MỘT - LỜI NÓI ĐẦU

❃ AN SĨ TOÀN THƯ - KHUYÊN NGƯỜI BỎ SỰ GIẾT HẠI - TẬP MỘT - LỜI NÓI ĐẦU

Tác giả: Chu An Sĩ
Việt dịch: Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến

❃ AN SĨ TOÀN THƯ - KHUYÊN NGƯỜI BỎ SỰ GIẾT HẠI - TẬP CHÍN - HAI LẦN SỐNG LẠI

❃ AN SĨ TOÀN THƯ - KHUYÊN NGƯỜI BỎ SỰ GIẾT HẠI - TẬP CHÍN - HAI LẦN SỐNG LẠI

Tác giả: Chu An Sĩ
Việt dịch: Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến